cyklotrasa titul
Ďalšia etapa projekčných prác je za nami.

Združenie Región NEOGRADIENSIS, z.p.o. v zastúpení predsedníčkou PhDr. Alexandrou Pivkovou, v spolupráci s  Mestom Lučenec, obcami Mikušovce, Rapovce, Vidiná a Tomášovce, realizuje projekt pod názvom "Cyklotrasy Novohradu - realizačná projektová dokumentácia cyklotrasy medzi mestom Lučenec, obcami Vidiná, Tomášovce a Rapovce“, ktorý bol podporený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcie Regionálny rozvoj patriaci od 1.1.2017 pod Úrad vlády Slovenskej republiky.Cyklistická cestička je „samostatná nemotoristická komunikácia určená pre cyklistov, oddelená od iných druhov dopravy“.
V rámci projektu boli riešené dve cyklistické cestičky a to Lučenec – Mikušovce – Rapovce a Lučenec – Vidiná – Tomášovce.
Naprojektované Cyklistické cestičky sú súčasťou plánovaných cyklistických trás na území Novohradského regiónu. Sú navrhnuté tak, že budú plniť dopravnú a rekreačnú funkciu pre miestnych obyvateľov a pre návštevníkov regiónu. Pri návrhu boli rešpektované zásady ucelenosti cyklistických trás, spojenie zdrojov, cieľov a jej atraktivít. Cyklistické cestičky v meste Lučenec prepoja obytné územia, priľahlé inštitúcie a zabezpečia sprístupnenie Priemyselnej zóny JUH a Priemyselného parku. Ich spoločný  začiatok je na železničnej stanici v Lučenci, prechádzajú najväčšími obytnými zónami a končia v obci Rapovce a Mikušovce. Cyklistické cestičky prepoja taktiež významné kultúrne a historické miesta v riešenom území.
    
V súčasnej dobe je ukončený proces spracovania realizačnej projektovej dokumentácie. Financovanie je naplánované v rámci aktuálnej výzvy IROP 1.2.2.


Ing. Roland Vass
Projektový manažér


„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“